ไหนๆ ก็เขียนถึงไสยศาสตร์ ไสยเวท และลัทธิบูชาภูติไปแล้ว (ปีวอก และ ปีระกา)
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔
วันนี้จึงขอนำคำบูชาเทวดาประจำปีเกิด มาให้ท่านได้ศึกษา
พุทธะอิสระ
ปีวอก – ลิง
ผีเสื้อผู้ชาย นามว่า พญานรชิตราช
ธาตุเหล็ก มิ่งขวัญอยู่ที่ต้นขนุน
(นะโม ๓ จบ)
ปุริมายะ ทักขิณายะ ปัจฉิมายะ อุตตะรายะ เหฎฐิมายะ อุปะริมายะ
ทิสายะ กะปะณะศิริสะมิง ปันพะเตมะกัสสะเปนะ ฐาปิตัง
พุทธะอุรังคธาตุง สิระสา นะมามิ เสตะฉัตตัง สุวัณณะระชะตัง ระตะนัง
ปะณีตัง พุทธะ อุรังคะเจติยัง อะหังวันทามิ สัพพะทา อะหังวันทามิ
มิตะถาคะโต อะหังวันทามิ ภูมิโต อะหังวันทามิ นะระชิตะราโช
สัพพะสิทธิ ภะวันตุเต
ข้าแต่องค์พระมหาโยคี ศุกกราอาจารย์ ผู้เป็นครูแห่งอสุราทั้งหลาย ผู้ข้าขอบูชาพลีกรรม ต่อองค์ท้าวเวสสุวรรณ เทวราชาพญายักษ์ ผู้ปกครองหมู่ยักษ์ และผีเสื้อทั้งหลาย
รวมทั้งยักษา พญานรชิตราช ผู้ทรงฤทธิ์อิทธิเดช ทรงคุณวิเศษ ชาญฉลาด รวดเร็ว ว่องไว ดุจสายฟ้า ทรงพลังเดชา ดังพญาหนุมานราช
มั่งมีลาภ และบริวาร ดุจดังเมล็ดทรายในมหานที ทรงฤทธิ์ อภิบาล บันดาลดล หมู่ชนผู้เกิดในปีวอก
ปวงข้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายเครื่องพลีกรรม แก่องค์ท้าวพญานรชิตราช ผู้รุ่งเรืองด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ สุข
ด้วยเดช แห่งการพลีบูชาครั้งนี้ ขอปวงข้าทั้งหลาย ได้เข้าถึง ซึ่งบุญฤทธิ์ ที่องค์ ท้าวนรชิตราช ได้เข้าถึงแล้วทุกเมือเทอญ

ปีระกา – ไก่
ผีเสื้อผู้ชาย นามว่า พญามกุกกุฎะราช
ธาตุเหล็ก มิ่งขวัญอยู่ที่ต้นยางใหญ่
(นะโม ๓ จบ)
สุวัณณะเจติยัง หะริภุญชะยัฐฐัง วะระโมลีธารัง อุรัฎฐิเสฎฐัง
สะหะอังคุลิฎฐิง กัจจายะเนนา นิตะปัตตัปปะการัง สีเสนะ
มัยหัง ปะระมามิธาตุง อะหังวันทามิ มิตะถาคะโต
อะหังวันทามิ ธาตุโย อะหังวันทามิ มะกุกะกูฎะราโช สัพพะสิทธิ ภะวันตุเต
ข้าแต่องค์พระมหาโยคี ศุกกราอาจารย์ ผู้เป็นครูแห่งอสุราทั้งหลาย
ผู้ข้าขอพลีกรรมบูชา ต่อองค์ท้าวเวสสุวรรณ เทวราชาพญายักษ์ ผู้ปกครองหมู่ยักษี ยักษา และผีเสื้อทั้งหลาย
แม้องค์พญามกุกกุฎะราช ผู้รุ่งเรืองเป็นเลิศในความเพียร มั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติ ทรงเดชมหัสธา สุรเสียงสนั่นพสุธา ปัญญาดี ทรงศักดิ์ ทรงศรี สิริอันทรงเกียรติ์ ทรงกรด ทรงพล พระชนยืน ทรงทำหน้าที่ อภิบาลรักษา หมู่ชนผู้เกิดในปีระกา
ปวงข้าทั้งหลาย ขอนอบน้อมถวายเครื่องพลีกรรม อันมีข้าวสุก ขนมสด ต้นยาง เมล็ดฝ้าย เมล็ดข้าวสาลี หัวปลี และเครื่องกล้วยไข่
ด้วยเดชแห่งการพลีกรรมครั้งนี้ ขอปวงข้าทั้งหลาย ได้เข้าถึง บุญฤทธิ์แห่งองค์พญามกุกกุฎะราช ผู้เรืองศรี ขออัญเชิญบารมี และธรรมอันดี จงมีแก่ผู้ข้า ตราบสิ้นชีวาครานี้เทอญ
***************************************************
ไหนๆ ก็เขียนถึงไสยศาสตร์ ไสยเวท และลัทธิบูชาภูติไปแล้ว (ปีชวด และ ปีฉลู)
ไหนๆ ก็เขียนถึงไสยศาสตร์ ไสยเวท และลัทธิบูชาภูติไปแล้ว (ปีขาล และ ปีเถาะ)
ไหนๆ ก็เขียนถึงไสยศาสตร์ ไสยเวท และลัทธิบูชาภูติไปแล้ว (ปีมะโรง และ ปีมะเส็ง)