ไหนๆ ก็เขียนถึงไสยศาสตร์ ไสยเวท และลัทธิบูชาภูติไปแล้ว (ปีมะโรง และ ปีมะเส็ง)
๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔
วันนี้จึงขอนำคำบูชาเทวดาประจำปีเกิด มาให้ท่านได้ศึกษา
พุทธะอิสระ
 
ปีมะโรง – งูใหญ่
เทวดาผู้ชาย นามว่า พญามังกะระเทวราช
ธาตุทอง มิ่งขวัญอยู่ที่กอไผ่
(นะโม ๓ จบ)
อิติปะวะระสิหิงโต อุตตะมะยะโสปิ เตโช ยัตถะ กัตถะ จิตโตโส สักกาโร
อุปาโท สะกาละพุทธะ สาละธัง โชตะยันโตวะ ทีโป สุระนะเรหิ มะหิโต
ธะระมาโนยะพุทโธติ นะมามิ สิหิงคะพิมพัง สุวัณณาภิรัมมัง
ลังกาชาตัง โสภาภิโสภัง สะราภิกันตัง นะมามิหัง อะหังวันทามิ ตะถาคะโต
อะหังวันทามิ มังกะระเทโว สัพพะสิทธิ ภะวันตุเต
ปวงข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมบูชาองค์ท้าวมหาจตุมหาราชิกาผู้รักษาโลก และประตูสวรรค์ทั้งหลาย ทั้งยังปกครองพญามังกะระนาคาเทวราช ผู้ทรงเดชอำนาจมีลมหายใจเป็นดุจดังโอสถทิพย์ เมื่อราดรดต้องผู้ใด หากแม้เจ็บไข้ วิปริตเจียนตาย ก็จักอันตรธานมลายหายสิ้นในทันที
อีกทั้งยังทรงมีคลังมหาสมบัติ สถิตอยู่ในทิศทั้ง ๔ เอาไว้อนุเคราะห์การุณต่อมนุษย์ผู้เกิดในปีมะโรง ให้มีโชค มีลาภ ปลอดภัย วาสนาดี
ปวงข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายเครื่องพลีกรรมทั้งปวงนี้ ของความผาสุก มั่งคั่ง ปลอดภัย พึงบังเกิดมีแก่ปวงข้าพเจ้าทั้งปวง

ปีมะเส็ง – งูเล็ก
มนุษย์ผู้ชาย ธาตุไฟ นามว่า พญาอุระคะราช
มิ่งขวัญอยู่ที่ต้นโพธิ์ และต้นรัง
(นะโม ๓ จบ)
ปะฐะมัง โพธิปัลลังกัง ทุติยัง อะนิมิสสะกัง ตะติยัง จังกะมะ
เสฏฐัง จตุตะกัง ระตะนะฆะรัง ปัญจะมัง อะชะปาละนิโคธัง ฉัฏฐัง
ราชะยะตะนัง สัตตะนัง มุจจะลิทัง อะหังวันทามิ ทูระโต
อะหังวันทามิ อุระคะชะโย สัพพะสิทธิ ภะวันตุเต
ข้าพเจ้าขอวันทาองค์ท้าวมหาจตุมหาราชิกาผู้ทรงเดช รักษาโลก รักษาประตูสวรรค์ทั้ง ๔ ทิศ ทรงเป็นผู้ปกครองเท้าพญาอุระคะราช ผู้ทรงเดช มหินทรา ดุจดังพญามัจจุราช ทรงความสัจ สุจริต มั่นคงดำรงอิสระ เหนือการครอบงำ ทั้งยังทรงมีอำนาจในการครอบงำต่อผู้พบเห็น
ทั้งเท้าพญาอุระคะราช ยังคอยให้การบริบาลรักษา หมู่มนุษย์ผู้เกิดในปีมะเส็ง ข้าพเจ้าขอน้อมบูชา ด้วยเครื่องพลีกรรม อันมีพลาหารและมูลพลาหารเป็นอาทิตย์ ด้วยเดชแห่งการบูชาครั้งนี้
ข้าพเจ้าผูกความรักษา ขอความผาสุกสวัสดี เจริญรุ่งเรือง จงมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย