Print
Hits: 4295

ปุจฉา: ทำไมบทสวดมนต์ถึงต้องเป็นภาษาบาลีครับแล้วประเทศอื่นเขาต้องใช้ภาษาบาลี  เหมือนกันไหมครับ เช่น จีน ธิเบต พม่า เขมร เป็นต้น ครับ แล้วจะมีบทสวดมนต์เป็นภาษาไทยแบบล้วนๆไหมครับที่ไม่ใช่บทแปล ได้ไหมครับ


วิสัชนา: บาลี เป็นภาษาดั้งเดิมที่พระพุทธเจ้าใช้แสดงพระธรรม สงฆ์ไทยจึงเชื่อกันว่าหากพูด สวด เรียนรู้ ภาษาเดิมของพระพุทธเจ้า จะช่วยรักษาพุทธธรรมให้คงรูปอยู่ได้โดยไม่เปลี่ยนแปลง
มนต์บทสวดที่เขาแปลเป็นไทยก็มีนี่ เช่นที่วัดฉัน เขาก็สวดทั้งบาลี ทั้งไทย


พุทธะอิสระ