ปุจฉา : เจ้าค่ะ คำว่า "อุกาสะ อุกาสะ" คืออะไร เจ้าคะ

วิสัชนา: แปลว่า “ขอโอกาส”


พุทธะอิสระ