Print
Hits: 4070

ปุจฉา : อยากทราบราคาพระปรางนาคปรกองค์ใหญ่ลงสีว่าราคาเท่าไหร่คับพอดีเห็นในวันพิธีไหว้ครูที่ผ่านมาอยากรบกวนสอบถามราคาคับ

วิสัชนา : 55,555.- บาท