ปุจฉา : การถือศีล 8 โดยไม่ได้ไปวัด นุ่งขาวห่มขาว แต่ถือปฏิบัติที่บ้าน จะได้บุญเหมือนกันไหมคะ

วิสัชนา : ศีลแปด เป็นศีล พรหมจรรย์ ผู้ประพฤติวัตร ปฏิบัติศีล 8 ต้องเป็นผู้ระวัง สังวรให้ทั้งกาย วาจา ใจ ให้เป็นผู้เคร่งครัด ปฏิบัติในเนกขัมมะ บารมี สั่งสมอบรมบารมี ให้มีคุณสมบัติความเป็นผู้นำตัวเอง เพราะฉะนั้น การรักษาศีลแปด คือ ศีลอุโบสถ ซึ่งมีหลัก ที่นิยม ปฏิบัติเอาไว้ว่า จะต้องนุ่งขาวห่มขาว เข้าวัดเพื่อทำให้เกิดกายวิเวก แล้ววันรุ่งขึ้น จึงจักขอศีล 8 กับพระ แล้วรักษาศีล นั้นไปตลอด 24 ชั่วโมง ในขณะที่กำลังรักษาศีลนั้น ก็จักมี กิจกรรมฟังธรรม เจริญภาวนา เพื่อทำให้จิตสงบ ระงับจากเครื่องหมักดองทั้งปวง นี้จึงเรียกว่า จิตวิเวก เมื่อเจริญภาวนา ไปจนลุถึงปัญญารู้แจ้งชัดตามความเป็นจริง และไม่ยึดถือในอุปทาน ในขันธ์ทั้ง 5 จึงเรียกลักษณะนี้ว่า "อุปธิวิเวก" อธิบายมาเสียยืดยาว ก็เพื่อให้คุณได้คิดเอาเองว่า บ้านและวัด มันต่างกันอย่างไร

แต่หากคุณแข็งแรง และ ฉลาดทางอารมณ์มากๆ ถือศีลอยู่ที่ไหน ก็เป็นประโยชน์ที่นั่น

พุทธะอิสระ