เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่จะถึงนี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าคณะสงฆ์วัดอ้อน้อย ครอบครัวธรรมอิสระ และมูลนิธิธรรมอิสระ ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง ๔ ประการ ตลอดทิพาราตรีกาลด้วยเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ปวงข้าพระพุทธเจ้า เหล่าพสกนิกรผู้จงรักภักดียิ่งชีวิต